uhs-wordmark

Martha Gano Houstoun (Mrs. James P. Houstoun)